SzaryWilk

39 tekstów – auto­rem jest Sza­ryWilk.

Wol­ne stworze­nie NIE OBIECU­JE! Ma al­terna­tywę. Żyje po swo­jemu. W posza­nowa­niu wol­ności, wspólnym ce­lu znaj­dziesz praw­dzi­wego przy­jaciela, który będzie dbał o wszys­tko na czym Wam za­leży. Obiet­ni­ca za­bije prawdę bo wy­musza działanie pod PRESJĄ KARY! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 22:33

Og­ra­nicze­nie prag­nień to jed­na z naj­większych krzywd ja­kie człowiek wyrządził człowiekowi 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2018, 10:53

Każdy człowiek po­winien być egoistą i w kreowa­niu jest za­war­ta nasza miłość do wszystkiego 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2018, 10:44

Fi­lipo­wa Saga
Zespół Is­lan­dii gra bez kom­pleksów, a Ty jak się masz? :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lipca 2016, 15:35

❤ Pa­miętaj! Kształtują nas głównie po­rażki, ale też i suk­ce­sy. Każdy człowiek no­si w so­bie ba­gaż te­go i te­go. Jak się to dob­rze zro­zumie, to jest to coś bar­dzo cennego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2016, 21:38

"Jes­teśmy kim chce­my być i zmieniamy się tyl­ko wte­dy gdy chce­my zmienić. Nikt nie ma pra­wa nam nic narzu­cać. Na tym po­lega nasza wol­ność, że ro­bimy co chce­my z egoiz­mu lub z miłość. Miłość na­tomiast jest naj­piękniej­sza bo nie ocze­kuje nic w za­mian a mi­mo to da­je nam ra­dość." FM 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2016, 14:17

Pragnę tyl­ko kochać i być kochanym 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2014, 23:28

Gdy opad­nie kur­ty­na pożąda­nia uka­zują się praw­dzi­we uczucia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2014, 19:19

Piękno rodzi się w cierpieniu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2014, 20:00

wykłada­nie wie­dzy w niez­ro­zumiały sposób to świet­ny przykład mar­no­wania cza­su przez głupka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2014, 22:43

SzaryWilk

Zeszyty
  • Moje skarpety – Słowa pot­ra­fia spra­wić więcej ra­dości niż czy­ny ((:

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SzaryWilk

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 sierpnia 2018, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st Wolne stworze­nie NIE OBIECU­JE! [...]

14 sierpnia 2018, 22:33SzaryWilk do­dał no­wy tek­st Wolne stworze­nie NIE OBIECU­JE! [...]

22 lipca 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Ograniczenie prag­nień to jed­na [...]

22 lipca 2018, 15:32silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ograniczenie prag­nień to jed­na [...]

22 lipca 2018, 14:59danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek po­winien być [...]

22 lipca 2018, 14:55danioł sko­men­to­wał tek­st Ograniczenie prag­nień to jed­na [...]

22 lipca 2018, 13:26SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st Ograniczenie prag­nień to jed­na [...]

22 lipca 2018, 13:23SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek po­winien być [...]

22 lipca 2018, 12:51danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek po­winien być [...]