SzaryWilk

36 tekstów – auto­rem jest Sza­ryWilk.

Fi­lipo­wa Saga
Zespół Is­lan­dii gra bez kom­pleksów, a Ty jak się masz? :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lipca 2016, 15:35

❤ Pa­miętaj! Kształtują nas głównie po­rażki, ale też i suk­ce­sy. Każdy człowiek no­si w so­bie ba­gaż te­go i te­go. Jak się to dob­rze zro­zumie, to jest to coś bar­dzo cennego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2016, 21:38

"Jes­teśmy kim chce­my być i zmieniamy się tyl­ko wte­dy gdy chce­my zmienić. Nikt nie ma pra­wa nam nic narzu­cać. Na tym po­lega nasza wol­ność, że ro­bimy co chce­my z egoiz­mu lub z miłość. Miłość na­tomiast jest naj­piękniej­sza bo nie ocze­kuje nic w za­mian a mi­mo to da­je nam ra­dość." FM 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2016, 14:17

Pragnę tyl­ko kochać i być kochanym 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2014, 23:28

Gdy opad­nie kur­ty­na pożąda­nia uka­zują się praw­dzi­we uczucia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2014, 19:19

Piękno rodzi się w cierpieniu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2014, 20:00

wykłada­nie wie­dzy w niez­ro­zumiały sposób to świet­ny przykład mar­no­wania cza­su przez głupka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2014, 22:43

Po co Bóg stworzył zło? Po co jest zło? Często za­daje­my so­bie to py­tanie. Po co dob­re anioły i upadłe anioły? A może dzięki złu może się wy­kazać dob­ro, tak jak le­karz się wy­kazu­je wal­cząc z cho­robą, a strażak wal­cząc z og­niem, a ra­tow­nik śpiesząc na ra­tunek tonącej oso­bie.. Jak myśli­cie ja­ki byłby świat gdy­by is­tniało tyl­ko dobro? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 czerwca 2014, 13:31

Emoc­je są jak far­by, a zdarze­nia jak ręka mis­trza, który ma­luje ob­raz naszej osobowości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 czerwca 2014, 14:42

Wiara jest jak ro­werek lub sta­tek kos­miczny. Jeśli ją po­siadasz po­lecisz do gwiazd. Mu­sisz tyl­ko się nau­czyć obsługi­wać to żelas­two, (bez cieka­wości i od­wa­gi spróbo­wania trud­no). Aha bez wiary po­zos­ta­je Ci tyl­ko ro­werek :) Jak nie uwie­rzysz tak nie po­lecisz :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 kwietnia 2014, 00:07

SzaryWilk

Zeszyty
  • Moje skarpety – Słowa pot­ra­fia spra­wić więcej ra­dości niż czy­ny ((:

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SzaryWilk

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2017, 23:11SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st Nikomu nie pod­ci­naj skrzy­deł... [...] 

21 kwietnia 2017, 23:01SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st ech życie

21 kwietnia 2017, 22:51SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st PAMIĘTAM

21 kwietnia 2017, 22:47SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st Szczęśliwy ten co kocha [...]

21 kwietnia 2017, 22:39SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st ech życie

21 kwietnia 2017, 22:36SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st Łatwo być człowiekiem,kiedy nie [...]

21 kwietnia 2017, 22:30SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st Winy, które in­nym pa­mięta­my, [...]

21 kwietnia 2017, 22:21SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st Winy, które in­nym pa­mięta­my, [...]

3 lipca 2016, 15:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Filipowa Sa­ga Zespół Is­lan­dii gra [...]

3 lipca 2016, 15:38M44G sko­men­to­wał tek­st Filipowa Sa­ga Zespół Is­lan­dii gra [...]